બાળ વિકાસ અને મનોવિજ્ઞાન ભાગ ૮
૨૪૬. જર્મન શારીરિક શિક્ષણની ધારણા મુજબ બધી રમતોની માતા કઈ રમત છે? 
- દ્વંદ્વ યુદ્ધ 
૨૪૭. માથાના મધ્યભાગનો સંબંધ કોને નિયંત્રિત કરે છે?
 - ગ્રંથિતંત્રને 
૨૪૮. બાળકોને શીખવાનું મુખ્ય કોના પર આધારિત છે? 
- આયુષ્ય 
૨૪૯. નર્સરીમાં બાળકો શેના દ્વારા ઝડપી શીખે છે? 
- અનુકરણ દ્વારા 
૨૫૦. બાલ્યાવસ્થામાં વ્યક્તિનો મુખ્ય વ્યવહાર કોનાથી પ્રભાવિત હોય છે? 
- પરિવાર 
૨૫૧. બાળકોમાં શિક્ષણ પ્રત્યે રુચિ વિકસાવવામાં સૌથી મહત્વની પદ્ધતિ કઈ છે?
 - શિક્ષણ પદ્ધતિમાં ફેરફાર 
૨૫૨. બાળકોના સ્વસ્થ દાંત અને હાડકાં માટે શું જરૂરી છે?
 - કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફરસ
૨૫૩. બાળકોને બી.સી.જીની રસી શાની માટે આપવામાં આવે છે?
 - ટી.બી.
૨૫૪. બાળકમાં કલ્પનાત્મક ચિંતન કઈ ઉંમરમાં શરૂ થાય છે?
 - ૧૨ વર્ષ 


વધુ વાંચો

૨૧૧. આનુવંશિકતા અંગે ઉંદરો પર પ્રાયોગિક અભ્યાસ કોણે કર્યા હતા?
 - ટ્રીયોન 
૨૧૨. અભ્યાસક્રમ કેવો હોવો જોઈએ? 
- રુચિ 
૨૧૩. વિદ્યાર્થીમાં વિકસેલા સામાજિકતાના ગુણો શાનાથી માપી શકાય? 
- સામાજિકતા આલેખ 
૨૧૪. વિદ્યાર્થીના વ્યક્તિગત સંદર્ભ  માપન કરતુ મૂલ્યાંકન કયુ છે? 
- સર્વગ્રાહી
૨૧૫. સિમ્પોઝિયમ કોને કહે છે? 
- બૌદ્ધિક મનોરંજન 
૨૧૬. ચિત્રો ક્યા પ્રોજેક્ટ દ્વારા પ્રક્ષેપિત કરી શકાય છે? 
- એપીડાયોસ્કોપ 
૨૧૭. સંશોધનકર્તાનો સર્વોચ્ચ ગુણ કયો છે?
 - જિજ્ઞાસાવૃતિ 
૨૧૮. ઉચ્ચ પરિવારની ૯૭૭ વ્યક્તિઓની વંશાવળીનો અભ્યાસ કોણે કર્યો હતો?
 - ગોડાર્ડ
૨૧૯. સ્કોટ અને કુલરે ક્યા પ્રાણી પર પ્રયોગો કર્યા? 
- કૂતરા 
૨૨૦. સિદ્ધિ કસોટી શાનું માપન કરે છે? 
- વિષયવસ્તુ સંબંધી શક્તિ


વધુ વાંચો

૧૪૧. ઇ્‌ઈ - ૨૦૧૨ નિયમોમાં કુલ કેટલા પ્રકરણ છે? 
- ૬
૧૪૨. ઇ્‌ઈ - ૨૦૧૨ નિયમોમાં કુલ કેટલા નિયમો છે? 
- ૩૩ 
૧૪૩. શિક્ષકો અને વિદ્યાસહાયકો માટેનું ફરિયાદ નિવારણ તંત્રનો ક્યા નિયમમાં ઉલ્લેખ છે? 
- ૨૨
૧૪૪. દરેક શાળાએ કેટલા પ્રકારના રજિસ્ટર વસાવવા પડે છે? 
- ૧૪
૧૪૫. કયા નિયમ મુજબ ્‌ઈ્‌ લેવાય છે? 
- ૨૯
૧૪૬. રાજ્ય સલાહકાર પરિષદમાં કેટલા સભ્યો મહિલાઓ હોવી જોઈએ? 
- ૫૦% 
૧૪૭. રાજ્ય સલાહકાર પરિષદના સભ્યોની મુદત કેટલી હોય છે? 
- ૨ વર્ષ 
૧૪૮. જીસ્ઝ્રમાં કુલ કેટલા સભ્યો હોય છે?
 - ૧૨ 
૧૪૯. જીસ્ઝ્ર કેટલા સમયમાં પુનઃ રચના કરવી જરૂરી છે?
 - દર બે વર્ષે 
૧૫૦. જીસ્ઝ્રની બેઠક ત્રણ મહિનામાં ઓછામાંઓછી કેટલી વખત મળે છે? 
- ૧ વખત
૧૫૧. લઘુતમ અધ્યયન કક્ષાનો વિચાર કયા શિક્ષણવિદે ફેલાવ્યો? 
- ડૉ રાજેન્દ્ર દવે 


વધુ વાંચો

૧૦૬ સરેરાશ બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિનો બુદ્ધિઆંક કેટલો હોય છે? 
- ૯૦થી ૧૦૯
૧૦૭. સૌપ્રથમ વ્યક્તિગત બુદ્ધિ કસોટીની રચના કોણે કરી? 
- સાયમન અને બિને
૧૦૮. સૌપ્રથમ બુદ્ધિ કસોટી કઈ ભાષામાં રચાઈ?
 - ફ્રેંચ
૧૦૯. માણસ દોરો કસોટીના રચયિતા કોણ છે? 
- ડૉ. પ્રેમિલા શાહ 
૧૧૦. સ્ટેનફર્ડ - બિને કસોટીનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કોણે કર્યું? 
- ડૉ. જે એસ શાહ 
૧૧૧. વ્યક્તિત્વના સિદ્ધાંતો કેટલા છે? 
- સાત
૧૧૨. મનોવિશ્લેષણાત્મક સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો?
 - ફ્રોઇડે
૧૧૩. ક્ષેત્ર સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? 
- લેવિને
૧૧૪. શીલગુણ સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? 
- ઓલપાર્ટ 
૧૧૫. જરૂરિયાતનો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? 
- મેસ્લોએ 
૧૧૬. શરીરરચના સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? 
- શેલ્ડન 
૧૧૭. વ્યક્તિત્વનો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? 
- કાર્લ રોજર્સ 


વધુ વાંચો

બાળ વિકાસ અને મનોવિજ્ઞાન
ભાગ ૩


વધુ વાંચો

સામાન્ય વિજ્ઞાન ભાગ ૧૫


વધુ વાંચો

સામાન્ય વિજ્ઞાન ભાગ ૧૪


વધુ વાંચો

સામાન્ય વિજ્ઞાન ભાગ ૧૨


વધુ વાંચો

સામાન્ય વિજ્ઞાન ભાગ ૧૧


વધુ વાંચો

૩૭૧ નિષ્ક્રિય વાયુઓની શોધ કોણે કરી હતી? 
-  - લોર્ડ રેલે અને સર રામસે 
૩૭૨ ગાયનું વૈજ્ઞાનિક નામ શું છે?
 - - બોસ ઇન્ડેક્સ
૩૭૩ મધમાખી ઉછેરની પદ્ધતિને શું કહે છે? 
-  - એપીકલ્ચર
૩૭૪ વિદ્યુતપ્રવાહના એકમને શું કહે છે? 
- - એમિટર 
૩૭૫ ભારતમાં ઉલ્કા સરોવર કયા આવેલું છે? 
- - લોનારમાં (મહારાષ્ટ્રમાં)
૩૭૬ કુલ કેટલા નક્ષત્રો છે? 
- - ૨૭ 
૩૭૭ કોને રસાયણનો રાજા કહે છે? 
- - સલ્ફ્યુરિક એસિડ 
૩૭૮ કુદરતી વાયુમાં મુખ્યત્વે કયો વાયુ હોય છે? 
- - મિથેન
૩૭૯ નખ પરથી નેઈલ પોલિશદૂર કરનાર પ્રવાહી કયું છે? 
- - પ્રોપેનોલ 
૩૮૦ શરીરના કયા ભાગમાં રુધિર શુદ્ધ થાય છે? 
- - ફેફસામાં 
૩૮૧ લઠ્ઠામાં શું હોય છે?
 - - મિથેનોલ 
૩૮૨ સૌપ્રથમ અવકાશમાં તરતો મુકાયેલ ઉપગ્રહ કયો છે? 
- - સ્પુટનિક


વધુ વાંચો

Pages