સુશીલાબેન રમણીકલાલ મહેતા મેડિકલ સેન્ટરના ઉપક્રમે શિશુવિહારમાં બે દિવસ તબીબી કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો છે..

0
300

સુશીલાબેન રમણીકલાલ મહેતા મેડિકલ સેન્ટરના ઉપક્રમે શિશુવિહારમાં બે દિવસ તબીબી કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો છે….. જેમાં 126 દર્દીઓએ લાભ લીધો હતો અને ડોક્ટર જાની દ્વારા સૌને સારવાર અને દવા આપવામાં આવી હતી….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here