રાષ્ટ્રીય અંધજન મંડળ ભાવનગર જિલ્લા શાખા દ્વારા ભાવનગર જીલ્લાનાં દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને નિ:શુલ્ક સાધનોનું વિતરણ કરાશે

28

રાષ્ટ્રીય અંધજન મંડળ ભાવનગર જિલ્લા શાખા અને અંધજન મંડળ અમદાવાદનાં સંયુક્ત ઉપક્રમે નવીન ફ્લોરીન મફતલાલ ગ્રુપનાં આર્થિક સહયોગથી ડીસેમ્બરનાં અંતિમ સપ્તાહમાં ભાવનગર જીલ્લાનાં દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને નિ:શુલ્ક સાધનોનું વિતરણ કરવામાં આવશે. જેમાં જેમાં ટ્રાયસિકલ-70 નંગ, વ્હીલ ચેર-40 નંગ, ઓર્બીટ બ્રેઇલ રાઈટર -20 નંગ, ટ્રાઈપોડ સ્ટીક-20 નંગ, આર્ટીફીશીયલ લીમ્બ્સ- 5 નંગ, ડીજીટલ હીઅરીંગ એડ-10 નંગ સહિતના સાધનો ઉપરોક્ત સાધનોનું વિતરણ વહેલા તે પહેલાનાં ધોરણે તજજ્ઞ ટીમ દ્વારા મળેલ રીપોર્ટનું મૂલ્યાંકન કરી કરવામાં આવશે. રસ ધરાવતા અરજદારોએ ટ્રાયસિકલ, વ્હીલ ચેર, ટ્રાઈપોડ સ્ટીક, આર્ટીફીશીયલ લીમ્બ્સનાં અરજદારોએ ૪*૬ ની સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ્સ સાધનિક આધારો જેવા કે વિકલાંગતાનું પ્રમાણપત્ર, આધારકાર્ડ અને રેશનકાર્ડ સાથે નિયત અરજીમાં રાષ્ટ્રીય અંધજન મંડળ ભાવનગર જીલ્લા શાખા કાર્યાલય, C/O. કૃષ્ણકુમારસિંહજી અંધ ઉદ્યોગ શાળા, નવા ફિલ્ટર સામે, વિદ્યાનગર, ભાવનગર ખાતે તા.20/12/2021 સુધીમાં સોમ થી શુકમાં સવારે 11 થી 5 કલાક સુધીમાં રૂબરૂ સંપર્ક કરવાનો રહેશે.