વડાપ્રધાનને સત્કારવા વડનગરને રોશનીથી શણગારાયું

586
gandhi6102017-5.jpg

વડાપ્રધાનને સત્કારવા વડનગરને રોશનીથી શણગારાયું