તાજીયાનું ફુલાના હાર પહેરાવી સન્માન

700

મહોરમ શરીફની કતલની રાત્રે જીલ્લા કલેકટર,જીલ્લા પોલીસ વડા સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ એ હાજર રહી તાજીયાનું ફુલાના હાર પહેરાવી સન્માન કયુૅં હતું.