નયન રમ્ય ગૌરીશંકર તળાવ

379

ચોમાસામાં આવેલ વરસાદને લીધે બોર તળાવ ની રોનક જ સાવ બદલાઈ ગઈ લાગે છે જાણે કુદરતે લીલી ચાદર ઓઢેલી હોય તેવું દેખાય છે કોરોના ને લીધે લોકો વગરનું ખાલીખમ વાતાવરણ દેખાય છે .