શ્રાવણે ગીરસોમનાથ માં સાંબેલાધાર વરસાદ અત્ર તત્ર અને સર્વત પાણી હી પાણી તંત્ર એલર્ટ

175