હિમતનગર પાસેના સવગઢ-પરબડા ગામે મુસ્લીમ મહિલાઓએ બુરખા પહેરી ભારે સંખ્યામાં મતદાન કયુૅ હતુ.

859
gandhi15122017-1.jpg

હિમતનગર પાસેના સવગઢ-પરબડા ગામે મુસ્લીમ મહિલાઓએ બુરખા પહેરી ભારે સંખ્યામાં મતદાન કયુૅ હતુ.