મતદાન જાગૃત્તિ

621
guj15122017-5.jpg

મતદાન જાગૃત્તિ અર્થે અમદાવાદમાં મતદારોને રીઝવવા માટે ‘વોટ ફોર અમદાવાદ’ નો ફુગ્ગો હવામાં ફુલાવી મતદાન જાગૃત્તિ કરી હતી.