રામકથા મેદાન બન્યુ કચરા પેટી 

833
gandhi25102017-5.jpg

કોંગ્રેસની જનાદેશ સભા જયાં ભરાઈ હતી તે રામકથા મેદાન અસંખ્ય પ્લાસ્ટીકના પાઉચ તેમજ ગંદકીથી ખદબદી રહ્યુ છે. ઠેર ઠેર નાસ્તો કરી વધેલા અનાજવાળા પડીકા, ડીશો વગેરેથી દુર્ગંધ પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. રાજકીય કાર્યક્રમ બાદ બનેલી કચરાપેટી કોણ સાફ કરશે ? કોની જવાબદારી ?