બાલ વિકાસ કેન્દ્રનું લોકાપર્ણ

758
bhav-14102017-4.jpg

સાંસદ ડો. ભારતીબેન શિયાળની ગ્રાંટમાંથી ઘોઘાસર્કલ ખાતે બનાવાયેલા બાલવિકાસ કેન્દ્રનું આજે ઉદ્દઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ડો. ભારતીબેન શિયાળ સહિત આગેવાનો, આમંત્રીતો વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતાં.